Regulamin

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Witryny działającej pod adresem: www.BadgeProducer.com, zwanej w dalszej części regulaminu Witryną
 2. Aktualny regulamin udostępniany jest pod linkiem Regulamin BadgeProducer.net
 3. Administratorem i właścicielem Witryny jest:
  Agencja Reklamowa SPOKO – Cezary Bera
  ul. Migdałowa 12
  61-612 Poznań
  NIP: 777-130-43-80
  REGON: 631193861
  konto: Inteligo PKO BP S.A. 50 1020 5558 1111 1167 4230 0062
 4. Witryna umożliwia składanie zamówień w dowolny dzień o dowolnej porze.
 5. Ponadto możliwy jest kontakt telefoniczny z obsługą Witryny w dni powszednie w godzinach 8-16 pod numerami telefonu 61 825 95 83 oraz 601 150 123 oraz oraz kontakt mailowy na adres office@BadgeProducer.com.
 6. Zamówienia mogą samodzielnie składać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 rok życia.

Sposoby zamawiania

 1. Nasze wyroby można zamawiać na 3 sposoby:
  • koszyk internetowy
  • zamówienia mailowe
  • zamówienia telefoniczne
  Szczegółowe instrukcje na temat sposobów zamawiania są publikowane w przystępnej formie pod zakładką Zamawianie i dostawa.
 2. Termin realizacji zamówienia zależy od liczby i rodzaju zamawianych wyrobów, a także od bieżącego obciążenia innymi zamówieniami.
 3. Typowe terminy realizacji są określone w zakładkach Cenniki.
 4. Nietypowe zamówienia wymagają dodatkowych uzgodnień z obsługą Witryny. Zalecamy składanie zapytań mailem, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z obsługą Witryny.

Płatność i wysyłka

 1. Witryna oferuje następujące sposoby płatności:
  • przekaz lub przelew na nasz rachunek bankowy
  • płatność elektroniczna lub za pomocą karty płatniczej – poprzez PRZELEWY24
  • płatność w systemie PayPal
  • płatność za pobraniem – maks. do kwoty 500,00 zł
 2. Witryna oferuje następujące sposoby wysyłki:
  • przesyłka kurierska
  • przesyłka paczkomatowa InPost
  Szczegółowe instrukcje na temat sposobów płatności i wysyłki są publikowane w przystępnej formie na stronie www.BadgeProducer.net pod zakładką Zamawianie i dostawa.

Cenniki

 1. Ceny naszych wyrobów są publikowane m.in. pod linkami:
  Cennik maszynki do przypinek
  Cennik komponenty do przypinek
 2. Ceny są podane w wartościach netto oraz brutto.
 3. Ceny jednostkowe uzależnione są od zamawianego rodzaju produktów, liczby jednocześnie jednakowych produktów (nakładu).
 4. Zamawiający ma prawo do nabycia wyrobu według cen obowiązujących w momencie składania zamówienia.

Reklamacja

 1. Zamawiający może składać reklamację dotyczącą wyrobu.
 2. Reklamację można składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Agencji Reklamowej SPOKO. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Zamawiającego
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Zamawiającego
  • dowód zakupu wyrobu
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
 3. Reklamacja nie zostanie uznana jeśli wskazane przez Zamawiającego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Zamówienia, którego reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Agencję Reklamową SPOKO poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w produkcie
  • uszkodzenia lub odbarwienia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu
  • uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się produktu
  • uszkodzenie wynikłe z powodu używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Konsumentem jest wyłącznie klient, będący osobą fizyczną dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Jeżeli nabywcą jest firma, wówczas prawo odstąpienia od umowy nie przystępuje.
 3. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:
  Agencja Reklamowa SPOKO
  ul. Migdałowa 12
  61-612 Poznań
  Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

Przerwa techniczna

 1. Agencja Reklamowa SPOKO nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Witryny spowodowany czynnikami niezależnymi od Witryny oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Postanowienia końcowe

  1. Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Zamawiających o zmianie przez opublikowanie ich na stronie www.BadgeProducer.net w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
  2. Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Agencji Reklamowej SPOKO.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2019 roku.